MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Rohto-Mentholatum Factory Expansion Project
  • Location: Vsip I Industrial Park, Binh Duong Province
  • Investor: Rohto-Mentholatum Vietnam Co., Ltd
  • Size:
  • Scope of work: Expansion factory
  • Year Built: 2013
TOP