MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Towa 3 Factory Project
  • Location: Tan Thuan EPZ, Distric 7, Ho Chi Minh City
  • Investor: Towa Industrial Vietnam Co., Ltd
  • Size:
  • Scope of work:
  • Year Built: 2012
TOP